Toimintasuunnitelma 2020-2021

• Toimintavuosi on Karjalan Pyhäjärvi ry:n kahdeskymmenesviides toimintavuosi. Vuonna 2020 yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta. Koronavirusepidemian seurauksena emme pystyneet järjestämään vuodelle 2020 suunniteltua juhlaseminaaria neljännesvuosisadan kunniaksi. Järjestetään seminaari kesällä 2021, koska aihe ei vanhene.

• Jatketaan keskustelua Kiteen kaupungin ja Parikkalan kunnan kanssa Karjalan Pyhäjärven merkityksestä kuntien elinvoimatekijänä. Pyhäjärven valuma-alueiden kartoitukseen/kunnostamiseen ja muuhun Pyhäjärven tilaa ylläpitävään/parantavaan työhön tulisi löytää rahoituskanavia. Myös kuntien tulisi osallistua aktiivisesti muiden tahojen kanssa erilaisten valtakunnallisten ja EU-tasoisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja rahoituksen hakemiseen. Pyhäjärvi on molempien kuntien alueiden merkittävin loma-asutuskeskittymä.

• Näkösyvyysmittauksien osalta käynnistyy kahdeskymmenesviides mittausvuosi. Näkösyvyysmittauksia jatketaan talkoovoimin vanhoilla mittauspaikoilla, mutta myös rajavartiolaitoksen toimesta. Vapautuville näkösyvyyden mittauspaikoille pyritään löytämään jatkaja. Neljä uutta mittaajaa on saatu mukaan toimintaan vuodesta 2017 eteenpäin.

• Valtakunnallinen sinilevätarkkailun seurantapiste Sorvanniemessä jatkaa toimintaansa.

• Rannan asujia kannustetaan hoitokalastukseen verkoilla ja katiskoilla.

• Yhdistys tarkkailee Pyhäjärven tilaa sekä siihen mahdollisesti vaikuttavien hankkeiden etenemistä ja pyrkii toimillaan suojelemaan Pyhäjärven herkkää vesiekosysteemiä.

• Yhdistys panostaa jäsenhankintaansa mm. osallistumalla Pyhäjärven alueen kesätoreille ja esimerkiksi Muikkumarkkinoille ja Puhoksen perinnepäiville.

• Jatketaan jäsenistön sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden keräämistä viestinnän helpottamiseksi. Lisätään tiedostusta erityisesti sähköisessä muodossa.

• Yhdistyksen edustaja jatkaa toimintaansa Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän varajäsenenä.

• Yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, metsäkeskuksen, Keski-Karjalan Luonto ry:n sekä muiden toimijoiden kanssa jatketaan.

• Yhdistys jatkaa vesiensuojelutyötä osallistumalla keskusteluihin ja tiedottamalla ajankohtaisista vesienhoitoon ja -suojeluun liittyvistä asioista kotisivujen ja lehdistön kautta.

• Ideoidaan uusia toimia.


Toimintakertomus 2019-2020

• Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Anniina Kontiokorpi, varapuheenjohtajana Jouko Turkka, sihteerinä Heikki Simola, rahastonhoitajana Pentti Hämäläinen ja muina hallituksen jäseninä Andreas Hänninen, Tuomas Ojanen, Ulla Rauramo ja Martti Riekki. Hallituksen kokouksia pidettiin kolme (17.10.2019 (samalla postitustalkoot), 14.4.2020 ja 10.7.2020). Hallitus on käynyt keskustelua ajankohtaisista aiheista sähköpostilla.

• Yhdistys jatkoi talkootyönä näkösyvyysmittauksia Pyhäjärvellä ja Ätäsköllä. Myös rajavartiolaitos osallistui näkösyvyysmittauksiin. Vuonna 2019 ja 2020 näkösyvyydet ovat olleet varsin heikkoja vaihdellen 5-6 metrin välillä. Valtakunnallinen sinilevän tarkkailupiste Sorvanniemessä on jatkanut toimintaansa. Sinilevää on esiintynyt kesällä 2020 heikkoina ja usein pintavedessä leijuvina esiintyminä ja runsaammilta esiintymiltä on toistaiseksi vältytty.

• Yhdistys toteutti Mustolanjoen valuma-alueen kunnostussuunnitteluun, jonka perusteella löydettiin kymmeniä pienehköjä kunnostuskohteita Mustolanjoen alueelta. Toimenpiteitä pyritään saamaan liikkeelle yhteistyössä Kiteen kaupungin ja maanomistajien kanssa. Mustolanjoella toteutettavat kunnostustoimet edesauttavat myös Juutinsuon luonnontilan palauttamiseen tähtäävän hankkeen toteuttamista, jossa Karjalan Pyhäjärvi ry ei ole osallisena.

 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus käynnisti hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen Karjalan Pyhäjärvelle. Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Hoito- ja käyttösuunnitelma ei ole kuitenkaan valmistunut ELY-keskuksessa tapahtuneiden henkilömuutosten seurauksena.

• Yhdistyksen juhlaseminaarin valmistelua toteutettiin, mutta koronavirusepidemian seurauksena seminaarin toteuttamisesta kesällä 2020 päätettiin luopua. Yhdistys oli myös ilmoittautunut mukaan Puhoksen perinnepäiville, mutta myös perinnepäivät peruttiin koronavirsuepidemian seurauksena.

• Yhdistyksen edustaja, Anniina Kontiokorpi, on toiminut varajäsenenä Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmässä.

• Yhdistyksen kotisivuja on pyritty pitämään ajan tasalla.

• Yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa on jatkettu ja uusia kunnostamistoimenpiteitä vaativia kohteita on kartoitettu.

• Yhdistyksessä on noin 250 jäsentä (perhe- ja yksilöjäsenet). Maksettujen jäsenmaksujen määrä säilyi ennallaan.